Insamlingsstiftelsen Shifo är en är en ideell organisation baserad i Stockholm

Shifos Vision och Mål

Vår vision är en dag då varken mammor eller barn dör eller lider av sjukdomar som går att förebygga. Vårt mål är att se till att alla mammor och barn nås av grundläggande hälso- och sjukvård oavsett var de bor.

Vad vi gör för att nå dit 
Vi stödjer utveckling, implementering och utvärdering av innovationer som förbättrar hälsan hos kvinnor och barn i områden där hälso- och sjukvården som erbjuds inte möter de behov som finns.

Vi stödjer utbildning och utveckling av personal på alla nivåer inom hälsosektorn.
Vi tillhandahåller infrastruktur och teknisk support för en hållbar utveckling av hälsosektorn.
Vi jobbar för att möjliggöra evidensbaserat beslutsfattande längs hela vårdkedjan genom relevant och pålitlig data.
Vi vill öka allmänhetens medvetenhet om hälsofrågor i hela världen samt uppmuntra det globala samfundet att aktivt bidra till Shifos vision och ändamål.

Det viktigaste är att vi arbetar tillsammans - Genom att hjälpas åt tror vi på Shifo att vi kan lösa vilka problem som helst, och tillsammans med nyckelaktörer kämpar vi för att lösa de stora problemen genom att identifiera och åtgärda de små.

Smart Paper Technology

Smart Paper Technology Hälso- och sjukvården ställs dagligen inför utmaningar som leder till att kvinnor och barn inte får tillgång till den vård de har rätt till, t.ex. brist på mediciner, ingen personal, trasig utrustning. Problem som gör att kvinnor och barn blir lidande och i värsta fall dör av sjukdomar som skulle gått att förebygga. Ett av grundproblemen till otillräcklig hälso- och sjukvård är avsaknaden av korrekt och komplett data samt hållbara lösningar för elektronisk hälsoinformation.Som ett svar på dessa utmaningar har Shifo utvecklat- en lösning som förenklar hur barn och mödrar registreras, datainsamling, dataanalys och användning av hälsodata från klinik till nationell nivå.

Smart Paper Technology utvecklades för att: 
Fungera överallt, oberoende av infrastrukturella begränsningar på kliniknivå såsom el, internet, säkerhet, teknisk support.
Alla som söker vård ska kunna registreras och följas upp.
Systemet ska kunna generera 100% tillförlitlig data baserat på WHOs Data Quality Review Toolkit.
Kliniker ska kunna arbeta med kontinuerlig kvalitetsförbättring baserat på tillförlitlig och relevant data.
Kunna finansieras inom ramen för länders befintliga budget.
Minska tidsåtgången för administrativa arbetsuppgifter för vårdpersonal med minst 50%. 

Genom att SPT är en kombination av både pappersbaserat och elektroniskt system gör detta att SPT kan börja användas direkt i det befintliga hälso- och sjukvårdssystemet då inga infrastrukturinvesteringar krävs. Patienthistorik samlas in på Smart Paper Forms av vårdpersonalen. Formulären skannas på distrikt eller regional nivå och kräver ingen tillgång till elektricitet eller internet på kliniknivå, vilket är en utmaning för många kliniker idag. Efter skanning, digitaliserar och kvalitetssäkrar SPT den handskrivna informationen. I vissa fall krävs manuell kvalitetssäkring av data och då flaggar systemet dessa fall baserat på specifika verifieringsregler. Lösningen genererar nödvändig hälsoinformation samt logistikrapporter, integrerar data till nationellt statistiksystem och uppmuntrar till dataanvändning på klinik såväl som på nationell nivå.

Våra partners

the world bank logo
© 2013 - 2022 Shifo Foundation. All rights reserved.